آنچه باید بدانید

ارتباطات کلامی

اگر به زبان آلمانی صحبت نمی کنید و یا به آن مسلط نیستید به شما پیشنهاد میکنیم به همراه یک نفر آشنا قابل اعتماد که آلمانی صحبت میکند به پزشک مراجعه کنید. بسیاری از پزشکان به انگلیسی و یا یک زبان دیگر صحبت میکنند . در این یک لیستی از پزشکان مقیم مطب که به زبان های دیگری هم صحبت میکنند پیدا میکنید.

Englisch

 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis

Arabisch

 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis

Persisch

 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis

Swahili

 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis

Urdu

 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis

Amharisch

 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
 • Name bzw. Bezeichung des Arztes
  Adresse der Praxis
توجه

مترجمان و ترجمانی:

تا زمانی که تحت حمایت اداره خدمات اجتماعی (زوسیال آمت) هستید حق داشتن یک مترجم را دارید . وقتی که قبولی می گیرید یعنی وقتی که دارای کارت الکترونیکی بیمه می شوید دولت این انتظار را دارد که شما به اندازه کافی آلمانی صحبت می کنید و نیازی به داشتن مترجم ندارید. کسانی که از طریق پیوست به خانواده و کسانی که پرونده پناهندگی آنها به سرعت بررسی شده است امکان داشتن مترجم ندارند. شما باید به تنهایی هزینه های یک مترجم را پرداخت کنید یا یک شخص مسلط به زبان آلمانی را همراه داشته باشید. در برخی موارد مترجمان داوطلب می توانند به شما کمک بکنند.