آنچه باید بدانید

مقطع متوسطه اول

بعد از مقطع ابتدایی اولین دوره متوسطه شروع می شود. دانش آموزان میتوانند به یکی از سه نوع مختلف از دوره متوسطه بروند.
die Gesamtschule گزامت شوله
die Oberschule اوبا شوله
das Gymnasium. گومنازیوم
دانش آموزان برای رفت به هر کدام یکی از این مدارس باید ویژگی های خاصی را داشته باشند.
برای رفت از مقطع ابتدایی به دوره اول متوسطه آزمایشاتی انجام میشود که به معاینات Ü7 مشهور است. در انتهای دوره اول متوسطه همه دانش آموزان گواهی یکسانی دریافت میکنند. و در آخر همه می توانند امتحانات کنکور را بدهند. (اَبیتور)

مدارس این مقطع در شهر کتبوس

Sekundarstufe I – weiterführende Schulen PLZ Straße
Oberschulen
Paul-Werner-Oberschule 03046 Bahnhofstraße 11
Sachsendorfer Oberschule 03048 Schwarzheider Straße 7
Gesamtschulen
Theodor-Fontane-Schule 03042 Kahrener Straße 16
Lausitzer Sportschule 03050 Linnéstraße 1-4
Gymnasien
Humboldt-Gymnasium – Europaschule 03044 Schmellwitzer Weg 2
Ludwig-Leichhardt-Gymnasium 03046 Hallenser Straße 10/11
Niedersorbisches Gymnasium 03044 Sielower Straße 37
Max-Steinbeck-Gymnasium 03046 Universitätsstraße 18
Pückler-Gymnasium Cottbus 03050 Hegelstraße 1 und 4
Freie Schulen
Freie Waldorfschule Cottbus 03048 Leipziger Straße 14
Evangelisches Gymnasium 03042 Elisabeth-Wolf-Straße 31A