باید بدانید

داروخانه

بسیاری از داروها در آلمان فقط از داروخانه ها و توسط خود بیمار قابل به خریداری هستند و داروهای مخصوصی هست که از داروخانه فقط در صورت ارائه نسخه دریافت خواهید کرد. نسخه مخصوص دارو ها را دکتر برای شما می نویسد. قسمتی از مبلغ کل دارو ها را باید خود شما پرداخت کنید . مابقی هزینه های دارو های شما را بیمه پرداخت می کند. برای کودکان زیر ۱۸ سال اکثر دارو ها به صورت رایگان در دسترس می باشند .

دارو های بسیار زیادی وجود دارند که شما بدون نسخه از داروخانه می توانید دریافت می کنید هزینه این داروها ها را هیچ سازمان ای به عهده نمی گیرد. فروشنده داروخانه به شما درباره طرز استفاده از داروها به شما توضیح می دهند.

در همه ساعات روز و شب یک داروخانه در نزدیکی شما باز می باشد