باید بدانید

پزشکان مقیم مطب

تشخیص بیماری و درمان آن به طور معمول وظیفه پزشکان است که در مطب یا ساختمان پزشکان مشغول به کار هستند. به این پزشکان، پزشکان مقیم مطب یا نیدا گلسنه ارتزن می گویند..
پزشکان مقیم مطب برای دارو ها نسخه می نویسند و یا آنها را برای ادامه درمان به بیمارستان بفرستند. این پزشکان هزینه های درمان را از اداره خدمات اجتماعی (زوسیال آمت) یا بیمه دریافت می کنند. برای انجام بعضی از درمان ها بیماران باید هزینه های پزشکی را از جیب خود به پزشک معالج پرداخت کنند. این هزینه ها را بعدا هیچ ارگانی به شما باز پرداخت نخواهد کرد.
پزشکان محرم اسرار شما هستند. آنها اجازه ندارند که اطلاعات شما را به شخص دیگری بدهند. فقط برخی از بیماری های مسری مانند سل (توباکلوزه) باید به اداره بهداشت اطلاع داده شوند. فقط در این صورت است که از شیوع این بیماری های مسری می توان جلوگیری کرد. این اطلاع بر پرونده پناهندگی شما هیچ تاثیری نخواهد داشت.

وقت ملاقات / ترمین

بسیاری از پزشکان برای معاینه و درمان یک وقت ملاقات (ترمین) تعیین میکنند. به همین دلیل از قبل یک وقت ملاقات ترتیب دهید. و حتما سر این وقت ملاقات حاضر شوید. بیمارانی که بدون وقت ملاقات (ترمین) به پزشک مراجعه میکنند باید معمولا مدت زیادی را منتظر بمانند و یا برای آنها وقتی وجود ندارد.

توجه

حتما به موقع سر قرار ملاقات خود حاضر شوید